Säännöt

 
 

(Sääntömuutokset hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 13.6.2019)

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Balettipedagogit ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on seurata ja kehittää klassisen baletin asemaa Suomessa ja muualla sekä edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan kehitystä ja koulutusta sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään alaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, anoa apurahoja ja avustuksia, myydä jäsentuotteita sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet
Jäseneksi hakeva hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Varsinaiselta jäseneltä vaaditaan baletinopettajan ammattia.
Kannatusjäseneksi voi liittyä myös sellainen oikeuskelpoinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jolla on baletin alan tuntemusta tai kiinnostusta alaa kohtaan. Kannatusjäsenellä ei ole mahdollisuutta asettua ehdolle yhdistyksen hallitukseen eikä hänellä ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta. Muilta osin kannatusjäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä.
Yhteisöjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka toimii tanssin alalla. Yhteisöjäsenellä ei ole mahdollisuutta asettua ehdolle yhdistyksen hallitukseen, mutta sillä on yhdistyksen kokouksissa yhden äänen äänioikeus.
Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus kirjallisten hakemuksen perusteella.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle/puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta suullisesti yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut. Jäsen voidaan erottaa myös mikäli tämä on menettellyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, eikä enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole kalenterivuoden loppuun mennessä maksanut vuodelle määrättyä jäsenmaksua.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä, sekä varsinaisilta että kannattajajäseniltä, perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.
Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuorollaan erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoro arvalla.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
Yksilöityä tarkoitusta varten hallitus voi oikeuttaa henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on annettava viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni ja jokaisella yhteisöjäsenellä yksi ääni. Jokainen varsinainen jäsen ja yhteisöjäsen voi lisäksi äänestää valtakirjaa vastaan. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava kotisivuilla tai toimitettava kullekin jäsenelle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi kaksivuotiskaudelle
9. Valitaan 2 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen erovuoroisten tilalle
10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Säännöt pdf-tiedostona.

(Tiedoston avaamista varten tarvitset Acrobat Readerin. Sen saat ladattua ilmaiseksi Adoben sivuilta.)(Kuva: Mirka Kleemola)